About Us

Cher Clinic

เฌอคลินิก เป็นสถานพยาบาลให้บริการด้านความงามและการชะลอวัย ก่อตั้งโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัย มีประสบการณ์ทั้งการสอนและการรักษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 10 ปี

ที่เฌอคลินิกเรามุ่งเน้นรักษาแบบองค์รวมไปถึงรากของปัญหาจากภายในสู่ภายนอก ด้วยประสบการณ์และความสามารถของแพทย์รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการรักษา จึงมั่นใจได้ว่าผู้รับบริการแต่ละท่านจะได้รับการรักษาอย่างตรงจุด และได้ผลลัพธ์ที่ดีตามความปรารถนา

ปัจจุบันมี 2 สาขา

1.เซ็นทรัลพลาซ่าบางนา ชั้น 9

2.ซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ ชั้น 3

บรรยากาศภายใน Cher Clinic